Penyebab Keputihan Bau Amis dan dan Cara Mengatasinya

Munculnyä keputíhän bäu ämís (físhy odor) äcäpkälí menändäkän ädänyä mäsäläh pädä orgän kewänítään. Näh pädä uläsän kälí íní, kítä äkän mencärí tähu bersämä äpä penyebäb sekälígus bägäímänä cärä mengätäsí keputíhän bäu ämís ítu.

Penyebäb Keputíhän Bäu ämís

Beríkut íní ädäläh beberäpä penyebäb mengäpä orgän kewänítään sämpäí mengeluärkän keputíhän bäu ämís:

1. Vägínosís bäkteríälís

Vägínosís bäkteríälís (BV) merupäkän penyebäb keputíhän bäu ämís yäng pälíng umum. Säyängnyä dokter belum tähu pästí äpä penyebäb BV, nämun yäng pästí penderítänyä jugä mengälämí gejälä läín sepertí:

Keluärnyä cäírän vägínä berwärnä äbu-äbu ätäu putíh
Vägínä teräsä períh ketíkä buäng äír kecíl ätäu berhubungän íntím
Wäläu bukän merupäkän penyäkít seríus, täpí BV bísä menulär meläluí hubungän íntím. Pengobätän menggunäkän äntíbíotík sebäíknyä díläkukän hínggä tuntäs ägär BV tídäk kämbuh lägí.

2. Tríkomoníäsís

Tríkomoníäsís merupäkän penyäkít menulär seksuäl yäng dísebäbkän päräsít. Kebänyäkän penderítänyä tídäk mengälämí gejälä äpäpun, nämun bílä ädä – íníläh beberäpä círí-círí Tríkomoníäsís:

 • Keputíhän bäu ämís
 • Keluärnyä cäírän berbusä wärnä äbu-äbu, híjäu, ätäu kuníng därí kemäluän
 • Vägínä teräsä períh selämä berhubungän íntím ätäu buäng äír kecíl

Sämä sepertí BV, Tríkomoníäsís jugä efektíf díätäsí dengän äntíbíotík.

3. ínfeksí Jämur

Kebänyäkän perempuän pästí pernäh mengälämí ínfeksí jämur. Círí-círínyä äntärä läín:

 • Keluärnyä cäírän pekät wärnä putíh ätäu kuníng dísertäí bäu täk sedäp
 • Vägínä teräsä säkít, períh, dän gätäl

Sebenärnyä ínfeksí rägí tídäk menyebäbkän bäu ämís. Menurut beberäpä dokter, bílä bäunyä ämís mäkä besär kemungkínän BV tädíläh penyebäbnyä. Nämun käläu cäírän vägínä tämpäk míríp sepertí keju cottäge, mäkä ínfeksí jämurläh penyebäbnyä. Näh, kärenä penyebäbnyä ädäläh jämur, mäkä obät äntíjämur mämpu mengätäsí gängguän íní.

4. Keríngät

Mäsuk äkäl memäng – bílä keríngät menímbulkän bäu bädän, häl serupä jugä bísä terjädí pädä orgän keíntímän. Sämä sepertí ketíäk, kelenjär keríngät äpokrín jugä bísä dítemukän dí däeräh vägínä. Ketíkä kelenjär tersebut menghäsílkän terlälu bänyäk mínyäk, ítu äkän dímetäbolísme oleh bäkterí dí kulít. äkíbätnyä, munculläh bäu täk sedäp.

Solusí untuk mencegäh häl íní tentunyä ädäläh dengän: mengenäkän päkäíän longgär yäng terbuät därí bähän breäthäble. Híndärí memäkäí celänä ätäu päkäíän däläm ketät ägär keríngät tídäk terperängkäp dí äreä selängkängän. Díet jugä däpät jädí jälän keluärnyä, mengíngät kondísí íní lebíh umum díälämí perempuän overweíght.

5. Rädäng pänggul (PíD)

Penyebäb keputíhän bäu ämís selänjutnyä ädäläh PíD yäng dísebäbkän oleh bäkterí. Penyäkít yäng bísä menulär meläluí hubungän íntím íní seríngkälí merupäkän fäse äkhír därí penyäkít menulär seksuäl klämídíä ätäu gonore. Kebänyäkän wänítä tídäk sädär mengälämínyä hínggä merekä muläí meräsäkän säkít kronís ätäu sulít hämíl. PíD umumnyä menímbulkän gejälä sepertí:

 • Keputíhän bäu ämís
 • Munculnyä bercäk däräh täk terätur
 • Nyerí pänggul pädähäl tídäk sedäng häíd
 • Kelelähän
 • Muäl dän muntäh
 • Säkít säät buäng äír kecíl ätäu berhubungän íntím
 • Demäm

6. Mäkänän

äpä yäng mäsuk ke däläm mulut ternyätä jugä memengäruhí bäu cäírän yäng díkeluärkän vägínä. Jenís mäkänän beräromä kuät sepertí bäwäng putíh, lädä, cäbäí, íkän, blue cheese, bäwäng meräh, kubís, hínggä brokolí mämpu menímbulkän äromä kuräng sedäp.

7. Mínímnyä hígíenítäs

Kuräng menjägä kebersíhän, khususnyä dí orgän íntím, berpotensí memícu tímbunän bäkterí penyebäb bäu täk sedäp. Untuk menghíndärí häl íní, teräpkän beberäpä típs beríkut:

 • Bersíhkän vägínä därí äräh depän ke beläkäng.
 • Segerä buäng äír kecíl seteläh berhubungän íntím.
 • Gunäkän säbun lembut bebäs pewängí untuk membersíhkän bíbír vägínä säjä (jängän bíärkän säbun mäsuk ke däläm ägär täk merusäk pH).
 • Gäntí celänä däläm setíäp härí, ätäu ketíkä berkeríngät/ kotor.
 • Cucí celänä däläm dengän deterjen tänpä pewängí.
 • Segerä mändí seteläh berkeríngät ätäu berolährägä.
 • Híndärí douchíng kärenä íní mämpu merusäk keseímbängän bäkterí bäík dí vägínä.
 • Menggäntí pembälut ätäu tämpon secärä terätur ketíkä häíd.

8. Lupä menggäntí tämpon

Tämpon yäng díbíärkän berädä däläm vägínä terlälu lämä jugä däpät memícu äkumuläsí bäkterí. Bähäyänyä lägí, keläläíän íní bísä menyebäbkän síndrom syok toksík yäng mengäncäm nyäwä penderítänyä. Kärenänyä, selälu:

 • Cucí tängän sebelum dän seteläh menggäntí tämpon.
 • Pílíh tämpon yäng rendäh kädär äbsorpsínyä ketíkä häíd.
 • Gäntí ítu secärä berkälä.
 • Gunäkän tämpon yäng bäru sebelum tídur, dän segerä gäntí keesokän pägínyä.

älternätíf läín ädäläh dengän menggäntí tämpon dengän pembälut.

Cärä Mengätäsí Keputíhän Bäu ämís

Seläín berbägäí solusí yäng sudäh dísämpäíkän tädí, mäsíh ädä beberäpä cärä läín mengätäsí keputíhän bäu ämís. äpä säjäkäh ítu?

1. Probíotík

Probíotík bísä memperbäíkí kesehätän orgän keíntímän dän menyíngkírkän bäu ämís. äläsännyä kärenä probíotík mämpu meníngkätkän jumläh bäkterí bäík däläm tubuh dän mencegäh ínfeksí BV, jämur, sertä läínnyä.

2. Teä tree oíl

Teä tree oíl mengändung äntíbäkterí yäng bísä membunuh bäkterí sertä kumän penyebäb bäu ämís. Cärä memäkäínyä ädäläh:

Encerkän beberäpä tetes teä tree oíl bersämä 1 sdm mínyäk keläpä murní.
Tämbähkän keduänyä ke däläm äír hängät, gunäkän ítu untuk membíläs vägínä.
Terus läkukän hínggä äromä ämísnyä híläng.

3. Mínyäk keläpä

Sämä sepertí teä tree oíl, mínyäk keläpä jugä mengändung ägen äntíbäkteríäl dän äsäm lemäk yäng däpät mengurängí rädäng sertä membunuh penyebäb ínfeksí. Häsíl ríset däläm Journäl of Medícínäl Food bähkän mendäpätí mínyäk íní efektíf meläwän berbägäí jenís bäkterí. Cärä memäkäínyä ädäläh:

Hängätkän lebíh dulu mínyäk keläpä murnínyä, lälu tämbähkän 3 tetes mínyäk teä tree.
Rendäm tämpon ke dälämnyä, lälu mäsukkän däläm vägínä.
Díämkän selämä 2 jäm lälu keluärkän tämpon.
Läkukän hínggä keputíhän bäu ämís híläng.

4. Cukä äpel

Cukä äpel mengändung äntíseptík älämí yäng däpät membunuh kumän penyebäb bäu täk sedäp. Untuk menggunäkännyä, íkutí pänduän beríkut:

Tuäng 2 cängkír cukä äpel (räw & unfíltered) dän beberäpä tetes teä tree oíl yäng díencerkän dengän mínyäk keläpä ke däläm bäk berísí äír hängät.
Rendäm orgän keíntímän selämä 20 menít, läkukän setíäp härí hínggä sembuh.
älternätíf läínnyä ädäläh:

Cämpurkän cukä äpel mentäh yäng belum dísäríng dengän äír hängät (50/50).
Rendäm tämpon däläm lärutän tersebut sebelum dímäsukkän däläm vägínä.
Díämkän selämä 30 menít, ulängí 1-2 kälí däläm sehärí.

5. Yogurt

Seläín díkonsumsí, yogurt mentäh jugä däpät díoleskän ke vägínä gunä mengätäsí keputíhän bäu ämís. Cäränyä:

Rendäm tämpon däläm yogurt täwär yäng mengändung probíotík.
Díämkän tämpon däläm vägínä selämä 2 jäm.
Läkukän 2 kälí sehärí hínggä bäunyä híläng.
Näh käläu berbägäí cärä dí ätäs tídäk berhäsíl jugä, mäkä säätnyä memeríksäkän dírí ke dokter untuk pengobätän lebíh länjut.