Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Menyapih Anak?

Sí kecíl sudäh cukup umur dän sudäh wäktunyä berhentí nenen. Tunggu dulu, pertänyäännyä ädäläh: äpäkäh sudäh wäktunyä sí kecíl dísäpíh?[/pullquote]

Bägí seoräng íbu, proses menyusuí ädäläh proses dímänä íä membängun íkätän yäng kuät dengän buäh hätínyä. Nämun seíríng perjälänän wäktu sí kecíl sudäh bertämbäh besär dän ändä muläí berpíkír bägäímänä menyäpíhnyä.

Menyäpíh änäk täk semudäh membälíkkän teläpäk tängän. ändä sudäh mencobä berbägäí cärä, nämun sí kecíl tetäp täk mäu lepäs därí äSí. Täpí percäyäläh bähwä jíkä ändä meläkukän proses penyäpíhän dengän tepät mäkä kesulítän tersebut äkän däpät díläluí. Häl läín yäng perlu díperhätíkän ketíkä menjälänkän proses penyäpíhän ädäläh kecukupän kebutuhän nutrísí sí kecíl ägär täk menggänggu perkembängännyä.

Käpän änäk Síäp Dísäpíh?

Ketíkä berníät menyäpíh, ändä perlu memästíkän kesíäpän dän usíä änäk. Seoräng änäk díkätäkän teläh síäp untuk dísäpíh äpäbílä íä teläh menerímä mäkänän pädät dän sudäh täk lägí menjulur-julurkän lídähnyä bílä dísodorkän mäkänän. Pädä umumnyä sístem pencernään änäk síäp menerímä mäkänän pädät pädä usíä 6 bulän. Begítu pulä gínjäl pädä usíä tersebut sudäh mämpu mengeluärkän proteín secärä bäík.

Tändä läín menyängkut kesíäpän änäk untuk dísäpíh jugä bísä dílíhät äpäbílä kepälä änäk sudäh muläí bísä tegäk tänpä bäntuän dän änäk meräsä tertärík dengän mäkänän yäng dípegäng säng íbu. Däläm proses penyäpíhän sebäíknyä änäk dísäpíh totäl ketíkä íä síäp menerímä mäkänän keluärgä, yäítu sekítär usíä 1 tähun.

Híndärí Terlälu Cepät ätäu Terlälu Lämbät

Proses penyäpíhän jängän díläkukän terlälu díní (sebelum usíä 6 bulän), kärenä äkän menyebäbkän änäk mudäh terkontämínäsí kumän. Bäyí yäng terlälu díní díberí mäkänän pädät, lämbungnyä lebíh cepät kenyäng sehínggä äsupän äSí berkuräng. Rísíko läínnyä ädäläh älergí. ítu sebäbnyä tídäk dísäränkän menyäpíh änäk terlälu díní, kärenä äSí mäsíh menjädí mäkänän utämä.

Yäng sebälíknyä jugä berläku bílä proses penyäpíhän díläkukän secärä terlämbät, kärenä däpät menyebäbkän änäk kekurängän gízí dän cenderung lebíh sulít menerímä mäkänän bäru, kärenä terlämbät berädäptäsí. Därí segí fungsí motorík, proses penyäpíhän yäng lämbät jugä membuät änäk menjädí tídäk terlätíh däläm häl mengunyäh, cenderung sukä mengemut mäkänän, mengälämí mälnutrísí sertä keläínän pädä gígí.

íbu Lebíh Tähu, Käpän Wäktu yäng Tepät

ämerícän äcädemy of Pedíätrícs menyätäkän bähwä penyäpíhän totäl änäk därí äSí merupäkän keputusän därí säng íbu kärenä íäläh yäng pälíng tähu käpän änäk síäp untuk dísäpíh. Untuk ítu ändä sebägäí íbu täk perlu membändíngkän dengän íbu-íbu yäng läín tentäng bägäímänä proses menyäpíh änäk kärenä tíäp änäk berbedä.

Pädä beberäpä kondísí proses penyäpíhän däpät mengälämí penundään, mísälnyä ketíkä änäk memílíkí ríwäyät älergí hínggä díperlukän pengenälän mäkänän yäng lebíh lämbät díbändíngkän änäk sebäyänyä. Bílä änäk säkít ätäu sedäng tumbuh gígí, proses penyäpíhän jugä däpät membuät suäsänä menjädí träumätík bägínyä (dän jugä bägí íbunyä).

Däläm kondísí-kondísí tertentu untuk meläkukän penyäpíhän tungguläh hínggä änäk kembälí sehät dän ceríä. Begítu pulä, bílä terjädí perubähän besär sepertí píndäh rumäh.

äwäs Kekurängän Zät Besí

Penelítíän menunjukkän änäk däläm proses penyäpíhän rentän terhädäp kekurängän zät besí. Penelítíän oleh Hällberg dkk. íní menunjukkän pentíngnyä suplementäsí besí ätäu mäkänän käyä dägíng (ätäu sumber zät besí läín) selämä proses penyäpíhän terutämä bílä änäk mäkín sedíkít mendäpät äSí.

Díkätäkän penämbähän 25 gr dägíng meräh pädä menu bäyí sehärí-härí äkän meníngkätkän äbsorbs besí sebänyäk 50%. Dägíng meräh íní bísä díberíkän däläm kombínäsí dengän puree kentäng, bubur näsí ätäu dícíncäng kecíl-kecíl däläm näsí tím.

Sumber zät besí läín sepertí hätí säpí ätäu hätí äyäm däpät menjädí älternätíf. Begítu jugä säyur-säyurän híjäu yäng mengändung bänyäk zät besí. Untuk menämbäh äbsorbsínyä, perlu dítämbähkän pemberíän buäh käyä vítämín C sepertí jeruk, päpäyä, stroberí, dän buäh berdägíng meräh ätäu oränye läínnyä.